Ochrona danych osobowych

1. Administratorem serwisu internetowego jest firma SEB BUD Sp. z o. o., Sp. K., ul. Wierzbięcice 44A/40A, 61-568 Poznań, o numerze NIP: 781-189-18-58. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Wybrana podstrona serwisu internetowego „Kontakt” zawiera formularz kontaktowy (z przyciskiem „Wyślij Wiadomość”) umożliwiający przesyłanie zapytań dotyczących świadczonych usług do firmy Seb Bud. Za pomocą formularza użytkownik może przesłać do firmy następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

3. Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie za pomocą przycisku „wyślij wiadomość”, będącego elementem formularza. Wyrażona w ten sposób zgoda udzielana wyłącznie na rzecz Seb Bud, dla celów handlowych, statystycznych oraz marketingowych. Administratorem danych osobowych jest firma SEB BUD Sp. z o. o., Sp. K., ul. Wierzbięcice 44A/40A, 61-568 Poznań, o numerze NIP: 781-189-18-58.

4. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej biuro@twojtanidom.pl.

5. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

6. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

7. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli wypełniasz formularz na naszej stronie to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.


2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na webinary i szkolenia.


3. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną
 – w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
 – w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
 – w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na webinar.


4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@twojtanidom.pl.


6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.


7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).


8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.


9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.